Pravidlá - Súťaž amatérskych gitaristov 2021

Aktualizácia pravidiel, ktorá vznikla na základe situácie s pandémiou COVID-19 a aktuálnych opatrení vlády (aktualizácia 16.05.2021).

 • Termín Súťaže amatérskych gitaristov sa z 10.04.2021 na 10.07.2021 (sobota)
 • Deadline registrácie do súťaže je do 14.06.2021, 23:59.
 • Je pravdepodobné (nie zatiaľ podmienka), že bude nutné disponovať negatívnym antigénovým/PCR testom, alebo dokladom o prekonaní COVID-19 za posledné 3 mesiace. Táto podmienka bude priebežne upresnená.
 • Súťaž sa bude konať v exteriéri na terase podniku La Musica, Piešťany.
Aktualizácia pravidiel nahrádza pôvodné pravidlá v daných bodoch. Ostatné pravidlá platia podľa ich pôvodného zadefinovania, viď. nižšie.

Pôvodné pravidlá:

Úplné pravidlá súťaže “Súťaž amatérskych gitaristov”. Tieto pravidlá sú jediný dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Pravidlá má organizátor právo upraviť na základe písomných dodatkov a platných zákonov a vyhlášok.

 • Doba a miesto konania súťaže:
   1. Súťaž sa bude konať 06.02.2021 v podniku La Musica, Teplická 39, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
   2. V prípade počtu registrovaných súťažiacich viac ako 25 účastníkov bude prebiehať výber súťažiacich na základe zaslaných videonahrávok s prezentovanou skladbou v období prvého novembrového týždňa. V prípade nutnosti tohto bodu budú informácie oznámené vopred registrovaným súťažiacim a doplnené ďalšími informáciami.
 • Organizátor súťaže je:

Rastislav Gablovič, OZ Punkstream (IČO: 50360175)

 • Ceny súťaže:
   1. Hlavné ceny súťaže: 
    pre umiestnených na 1.-3. mieste balíček cien od Hudobný obchod (https://beta.hudobnyobchod.sk) , 
    pre 1. a 2. miesto možnosť nahrávania v nahrávacom štúdiu Stopa studios (https://www.stopastudios.sk).
    Ďalšie ceny budú upresnené na webstránke https://sutazgitaristov.sk.
 • Registrácia a podmienky účasti v súťaži
   1. Účasť v súťaži je podmienená vyplnením a odoslaním registračné formulára do 10. 01. 2021 23:59, ktorý je zverejnený na sutazgitaristov.sk, prostredníctvom doplnku Google Forms a zaplatením registračného poplatku 5,-€/súťažiaci do 7 dní od odoslania registrácie. Údaje o platbe budú súťažiacemu doručené na e-mail uvedený pri registrácii. V prípade, že súťažiaci neobdrží e-mail (ani v pošte spam) je povinný kontaktovať organizátora súťaže o vzniknutých problémoch. Registračný poplatok sa súťažiacemu nevracia v prípade neúčasti na súťaže zo strany súťažiaceho. V prípade neuhradenia registračné poplatku nie je registrácia platná.
   2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 15 rokov a hrá na gitaru, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska.
 • Priebeh súťaže
   1. Súťažiaci je povinný sa dostaviť na miesto konania súťaže v dostatočnom predstihu pred začiatkom súťaže.
   2. Súťažiaci budú náhodne vylosovaný do poradia v ktorom pred porotou a verejnosťou odohrajú pesničku uvedenú v registračnom formulári. Od poroty dostanú hodnotenie a následne bude pokračovať ďalší súťažiaci. Po vystúpení všetkých zúčastnených súťažiacich bude mať porota právo na čas vyhradený na rozhodnutie. Následne porota určí víťaza a ďalších umiestnených. 
 • Technické pravidlá súťaže
   1. Súťažiaci je povinný zahrať pesničku na akustickej alebo elektroakustickej gitare. 
   2. Výber pesničky je na súťažiacom, pričom pesničku uvedie v registračnom formulári. Môže ísť o vlastnú tvorbu ale aj cover pesničky. Dĺžka pesničky musí byť v rozmedzí 2-6 minút.
   3. Spev počas vystúpenia je povolený, ale nie je súčasťou vystúpenia.
   4. Počas súťaže bude dostupný zvukár a je zabezpečená základná ozvučovacia technika (kombo, mikrofóny a pod.). V prípade špecifickejších požiadaviek je súťažiaci ich povinný uviesť v registračnom formulári. 
   5. Počas vystúpenia nie je povolený podmaz inou pesničkou, ani doprovod iného hudobného nástroja.
 • Práva a povinnosti súťažiacich
   1. Súťažiaci je povinný si pripraviť skladbu, ktorú odohrá. 
   2. Všetky osobné a ďalšie informácie, ktoré súťažiaci poskytne organizátorovi musia byť pravdivé, úplné a presné a nesmú zavádzať.
   3. Organizátor nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie a krádež majetku účastníka. 
   4. Súťažiaci je povinný rešpektovať predpisy upravujúce BOZP, organizačné pokyny organizátora a osôb poverenými. 
   5. Súťažiaci nesmie používať vulgarizmy a znižovať česť a ľudské práva, či základné práva a slobody osôb. Nesmie propagovať vojnu, podnecovať k nenávisti a rasizmu. Súťažiaci nesmie byť pod vplyvom alkoholu, psychotropných a inak návykových látok. 
 • Práva a povinnosti usporiadateľa
   1. Organizátor je povinný zabezpečiť primerané podmienky na kvalitné vystúpenie súťažiaceho. V prípade technických a ďalších problémoch je organizátor povinný rozhodnúť o ďalšom konaní.
   2. Organizátor súťaže má právo vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže, ak poskytol nepravdivé, neúplné, či zavádzajúce údaje. Ďalej takého súťažiaceho, ktorý poruší podmienky účasti, pokyny organizátor, či všeobecné nariadenia a zákony. 
 • Ďalšie podmienky súťaže
   1. Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva súťažiaci svojou registráciou – vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže “Súťaž amatérskych gitaristov” svoj súhlas spoločnosti OZ Punkstream, Vážska 13, 921 01 Piešťany, na spracúvanie uvedených osobných údajov na nižšie vymedzený účel. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska. e-mailový kontakt, telefonický kontakt. Vymedzený účel: registrácia do súťaže amatérskych gitaristov 2021. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Registráciou – vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že bol uzrozumený/uzrozumená o svojich právach podľa zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súťažiaci vyhlasuje, že s registráciou si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú organizátorom spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   2. Súťažiaci vyplnením a odoslaním registračného formulára berie na vedomie, že priebeh súťaže a jeho účasť v súťaži sa bude obrazovo i zvukovo zaznamenávať a svojou registráciou udeľuje organizátorovi súťaže, Občianskemu združeniu Punkstream súhlas na vyhotovenie a použitie podobizne, obrazových snímok a obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy, svojho mena, prezývky a to na účely informovania verejnosti o priebehu súťaže, o jej výsledkoch a na propagáciu súťaže. Súťažiaci udeľuje uvedený súhlas bezodplatne na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu a to aj pre iné osoby. Vyplnením registračného formulára súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že všetky materiály (napr. zvukové, obrazové, audiovizuálne záznamy, podobizne, fotografie), ktoré poskytuje Občianskemu združeniu Punkstream pre potreby súťaže môžu byť použité pri propagácii súťaže a zároveň udeľuje súhlas na všetky spôsoby ich použitia podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Osobitne súťažiaci súhlasí so zverejnením mena a priezviska spolu s uvedením výhry, ktorú prípadne v súťaži vyhrá.
   3. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.
   4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
   5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.
   6. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
   7. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.
 • Záverečné ustanovenia:
  1. Všetci prihlásení registrovaný do súťaže sú povinní oboznámiť sa so štatútom a pravidlami tejto súťaže, pričom sa stávajú záväznými pre každého súťažiaceho.
  2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.
  3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
  4. Pravidlá súťaže sú uvedené na stránke www.sutazgitaristov.sk
  5. V prípade otázok je možné sa obrátiť e-mailom na komunita.punkstream@gmail.com 
  6. V prípade aktualizácie pravidiel strácajú platnosť zastaralejšie body, či pravidlá súťaže. 
  7. Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť 7.11. 2020

V Piešťanoch dňa 1. 11. 2020

Pravidla